La Fundació Princesa de Girona, d’acord amb el seu codi de transparència i bon govern, publica regularment la seva informació econòmica i de bones pràctiques per tal de posar-la a disposició de la ciutadania.

La Fundació Princesa de Girona, d’acord amb el mandat del seu Patonat i seguint les recomanacions d’institucions externes independents com la Fundació Lealtad, l’Associació Espanyola de Fundacions i la Fundació Compromiso y Transparencia, aplica mesures de transparència, publicitat i bon govern que, entre d’altres, suposen la publicació de la següent informació corporativa perquè estigui a disposició de tots els ciutadans que vulguin consultar-la:

Informació econòmica

La Fundació es finança exclusivament amb els fons que proporcionen els seus patrons i que serveixen tant per desenvolupar els seus projectes i programes com per a la gestió de la mateixa.

Bústia ètica

La Bústia ètica és un canal confidencial i transparent per comunicar, per part dels empleats de la Fundació Princesa de Girona, així com per qualsevol persona o entitat aliena a la mateixa, conductes que puguin implicar la comissió d’alguna irregularitat o d’algun acte contrari a la legalitat oa les normes d’actuació de el Codi de conducta de Patrons i Donants i de el Codi de conducta d’Empleats i Col·laboradors.

La gestió de la Bústia ètica correspon a la Comissió d’Auditoria. En tota investigació es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d’innocència de les persones investigades.