La Fundació Princesa de Girona, d’acord amb el mandat del seu Patonat i seguint les recomanacions d’institucions externes independents com la Fundació Lealtad, l’Associació Espanyola de Fundacions i la Fundació Compromiso y Transparencia, aplica mesures de transparència, publicitat i bon govern que, entre d’altres, suposen la publicació de la següent informació corporativa perquè estigui a disposició de tots els ciutadans que vulguin consultar-la:

Informació econòmica

La Fundació es finança exclusivament amb els fons que proporcionen els seus patrons i que serveixen tant per desenvolupar els seus projectes i programes com per a la gestió de la mateixa.

La FPdGi es finança exclusivament amb les aportacions anuals dels seus patrons, els quals puntualment també fan aportacions addicionals finalistes per a projectes específics.

Per a l’any 2022, el pressupost aprovat pel Patronat el 13 de desembre del 2021 és de 2,74 milions d’euros per poder emprendre el Pla d’actuació aprovat pel mateix Patronat.

El pressupost de la FPdGi s’aplica a projectes, destacant-ne el pes dels projectes destinats a fomentar l’esperit emprenedor dels joves; la millora de l’ocupabilitat i l’accés al mercat laboral, l’educació i l’èxit escolar i la línia de vocacions i talent.

Anualment, els comptes de la Fundació se sotmeten a una auditoria externa i posteriorment es presenten al protectorat de fundacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

El tancament de l’exercici 2021 va ser aprovat a la reunió del Patronat que va tenir lloc el juliol de 2022.

Bústia ètica

La Bústia ètica és un canal confidencial i transparent per comunicar, per part dels empleats de la Fundació Princesa de Girona, així com per qualsevol persona o entitat aliena a la mateixa, conductes que puguin implicar la comissió d’alguna irregularitat o d’algun acte contrari a la legalitat o a les normes d’actuació de el Codi de conducta de Patrons i Donants i de el Codi de conducta d’Empleats i Col·laboradors.

La gestió de la Bústia ètica correspon a la Comissió d’Auditoria. En tota investigació es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d’innocència de les persones investigades.