Política de privacidad

La FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA ( d’ara endavant FPdGI) es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i que participin en qualsevol de les seves activitats. La utilització de la web i la participació en les activitats organitzades per la FPdGI implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractats segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que a pesar que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres entitats a les quals la web estigui redirigida. FPdGI no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Si us plau, tingui en compte que a pesar que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres entitats a les quals la web estigui redirigida. FPdGI no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:/p>

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Identitat: FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA NIF: G55044333 Adreça: C/ Juli Garreta, 1, 1r E, 17002  Girona Tel.: 972 410 410
Email:[email protected] Contacte del Delegat de Protecció de dades:[email protected]

FINALITAT EN EL TRACTAMENT

La principal finalitat és realitzar la nostra activitat consistent en el desenvolupament i foment de  projectes de caràcter social, formació de la joventut i foment de la cultura.

La FPdGI té com a objectius la promoció, participació, desenvolupament i foment de projectes de caràcter social, en el seu més ampli sentit, així com la formació de la joventut, per a facilitar el seu millor accés al mercat de treball, en els camps de la seva activitat professional, acadèmica i de recerca, i també el foment de la cultura en les seves diverses manifestacions.

Així mateix, promociona, participa, desenvolupa i fomenta projectes de recerca, innovació i desenvolupament tecnològic, sent un fòrum de reflexió sobre els grans problemes del Segle XXI, en una societat globalitzada.

La concreció d’aquests objectius es concreta en els diferents programes i premis que promou i atorga la FPdGI, com són:

Els Premis FPdGI, en el marc del programa “Generació Premiats”, per a la promoció i foment de la iniciativa i l’esforç, la recerca científica i la creativitat artística, la solidaritat i el desenvolupament del talent de joves emprenedors i innovadors.
El Premi Escola de l’Any, dirigit a centres escolars d’Espanya compromesos amb el desenvolupament del talent i la innovació educativa en favor d’una societat més justa i un món millor.
El programa educatiu Generació Docents, que possibilita anualment que els joves participants en el programa tinguin l’oportunitat de realitzar les seves pràctiques en una escola rural de referència, amb la finalitat que es converteixin en docents transformadors, amb capacitat per a innovar i generar solucions als grans reptes educatius.
El programa Expedicions Pedagògiques, que possibilita anualment que els professors participants en el programa, coneguin en directe les pràctiques educatives en altres centres capdavanters en mètodes educatius, amb l’objectiu de transformar les seves aules en un espai d’estímul del coneixement i del creixement personal, creant així una xarxa d’innovació educativa.
El programa Generació Propòsit, de lideratge amb impacte social, l’objectiu central del qual és secundar, impulsar, acompanyar i accelerar el creixement personal i professional de joves amb propòsit, amb potencial de desenvolupament i amb voluntat de crear un futur més inclusiu i sostenible.
El programa Generació Talent, que promou el desenvolupament professional dels joves.
La gira Tour del Talent, que recorre diferents ciutats d’Espanya amb múltiples esdeveniments per a activar el talent dels joves i connectar-los amb oportunitats de creixement personal i professional.
Altres actes i activitats que la FPdGI realitza regularment en la seva seu.

Per això, en la FPdGI podrem tractar les seves dades per a les següents finalitats:

a) Gestionar la participació dels interessats en actes, programes i premis de la FPdGI. Quan els participants en qualsevol d’aquests actes, programes i premis ens proporcionen les seves dades, els tractarem per a gestionar l’activitat en què participin.

b) Difusió de les nostres activitats. Normalment els actes de la FPdGI són actes públics amb transcendència social, per la qual cosa en aquests actes es realitzen fotografies i/o vídeos en els quals es capta la imatge, i a vegades la veu, dels participants, amb l’objecte fer difusió i promoció d’aquests actes en els mitjans de comunicació que la FPdGI consideri adequats, per la qual cosa la imatge/veu dels interessats que participin en ells podran ser tractats també amb aquesta finalitat.

c) Gestionar l’accés i la seguretat dels nostres actes. També, depenent de les personalitats públiques que accedeixin als actes de la FPdGI, les dades dels participants es tractaran per a gestionar el control de l’accés a l’acte en qüestió i la seguretat de les persones que assisteixin a a aquest.

d) Realitzar enquestes de satisfacció. En alguns casos, també usarem les dades per a enviar als interessats una enquesta de satisfacció sobre l’acte o activitat en què hagin participat.

e) Contestar les consultes que ens realitzen. Si un interessat es posa en contacte amb la FPdGI mitjançant el formulari de contacte de la nostra web o ens sol·licita informació per qualsevol altre mitjà, tractarem les seves dades per a gestionar la seva consulta.

f) Informar sobre les nostres activitats. També podrem utilitzar les seves dades per a informar-lo sobre les nostres activitats.

g) Gestionar les denúncies rebudes mitjançant la Bústia Ètica de la Fundació. En el cas que ens enviïn una comunicació mitjançant la nostra Bústia Ètica, tractarem les dades que ens subministrin per a investigar i tramitar la denúncia presentada.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES
Amb caràcter general serà el consentiment obtingut de l’interessat.

Les causes de legitimació per a tractar les dades per a les finalitats establertes en l’apartat anterior són les següents:

a) Gestionar la participació dels interessats en actes, programes i premis de la FPdGI. En aquest cas la legitimació serà el consentiment de l’interessat.

b) Difusió de les nostres activitats. La base legal varia en funció del tipus d’imatges que siguin objecte de difusió:

La imatges i vídeos corresponents a plans generals tenen com a legitimació l’interès legítim de la FPdGI en la difusió i promoció de les seves activitats, per a potenciar la seva imatge i la dels seus col·laboradors, així com impulsar la consecució dels objectius de la FPdGI.
La imatges i vídeos en què es captin plans en els quals es pugui reconèixer directament als participants, la legitimació del tractament de la imatge i la veu té la seva base legal en el consentiment que aquests presten en assistir a l’acte. En el cas dels menors de 14 anys d’edat, aquest consentiment s’obtindrà dels seus representants legals.

c) Gestionar l’accés i la seguretat dels nostres actes. La legitimació d’aquest tractament serà l’interès legítim de la FPdGI de controlar la seguretat en el desenvolupament dels actes que organitza.

d) Realitzar enquestes de satisfacció. En aquest supòsit la legitimació serà l’interès legítim de la FPdGI a conèixer l’opinió i el grau de satisfacció dels assistents a les activitats que realitza, amb l’objectiu de dur a terme un procés de millora constant d’aquests.

e) Contestar les consultes que ens realitzen. També en aquest cas la legitimació serà el consentiment de l’interessat.

f) Informar sobre les nostres activitats. Novament la legitimació serà el consentiment de l’interessat.

g) Gestionar les denúncies rebudes mitjançant la Bústia Ètica de la Fundació. La legitimació d’aquest tractament és el compliment d’obligacions legals i l’interès públic del compliment del Codi Ètic de la FPdGI o de qualsevol altra normativa interna, així com de les normes legals que li siguin aplicable, per part dels seus empleats, proveïdors o tercers que es relacionin amb ella.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens el comunicarà tan aviat com tingui coneixement.

DESTINATARIS DE LES DADES

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certs i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc seran obligatoris per a poder participar en l’activitat o programa en què se sol·licitin.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la gestió de la nostra activitat.

En el cas d’actes de la FPdGI en els quals participin membres de La Casa de S. M. el Rei, les dades dels participants es comunicaran a la Casa de S. M. el Rei per a controlar la seguretat de l’acte. Així mateix, les imatges captades en aquests actes també seran cedides a la Casa de S. M. el Rei a fi que aquesta pugui fer difusió dels mateixos en els seus canals de comunicació, web i en les xarxes socials que utilitzi.

Quan la FPdGI realitzi difusió d’imatges dels seus actes i activitats les imatges podran ser visualitzades per les persones que accedeixin a les informacions publicades on aparegui la imatge/veu de l’interessat.

Excepte en els casos anteriorment descrits, les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

TIPUS DE DADES AMB ELS QUALS TRACTEM

Situació: Quan se subscrigui al nostre butlletí tractarem la dada corresponent a:

La seva adreça electrònica.

Situació: Quan contacti amb la FPdGI sol·licitant informació tractarem les dades següents:

Dades identificatives
Adreça electrònica

Situació: Quan participi en actes, programes o premis de la FPdGI tractarem les dades següents:

Número de DNI/NIE/Passaport
Nom
Cognoms
Gènere
Data de naixement
País de naixement
Idioma
Telèfon mòbil
Telèfon fix
Correu electrònic
País
Adreça
Xarxes Socials
Pàgina web
Blog personal
Imatge
Dades acadèmiques
Dades professionals

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre participi en les nostres activitats o vulgui rebre informació sobre elles, i després, durant els terminis establerts per a complir amb les nostres obligacions legals, de conformitat amb la legislació aplicable, especialment la comptable i fiscal.

La imatge o veu en què aparegui en el material audiovisual serà conservada mentre l’interessat no manifesti la seva oposició al tractament o retiri el seu consentiment.

Les dades obtingudes mitjançant la Bústia Ètica es conservaran durant tres mesos, sense perjudici del seu tractament per un termini superior, quan sigui necessari per a la recerca i depuració de responsabilitats derivades d’una denúncia presentada.

DRETS DE LES PERSONES

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
En el cas que estiguem tractant les seves dades sobre la base del seu consentiment, vostè podrà retirar-lo en qualsevol moment, si bé la retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.
Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de mode similar.
Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent, que a Espanya serà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

RECLAMACIÓ PER A EXERCIR ELS DRETS

Els interessats poden dirigir-se a l’AEPD per a presentar la reclamació que considerin oportuna.

Poden enviar un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o l’electrònica: FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA, C/ Juli Garreta, 1, 1r E, 17002 GIRONA o al correu electrònic

Si ho desitja pot usar els formularis que a aquest efecte pot trobar en: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

En la prestació dels nostres serveis ens valem d’una empresa auxiliar per a l’enviament de comunicacions informatives que es troba al Canadà, per la qual cosa la transmissió internacional de dades està emparada en la Decisió 2002/2/CE de la Comissió, de 20 de desembre de 2001, respecte de les entitats subjectes a l’àmbit d’aplicació de la llei canadenca de protecció de dades.

De la mateixa manera, l’informem que algunes pàgines de la nostra web tenen habilitats els serveis de Google Analytics, prestats per Google LLC. amb seu als Estats Units. La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquesta eina implica la transferència internacional de dades, de tipus analític i tècnic, sempre que hagi acceptat a l’inici de la navegació l’habilitació d’aquestes cookies a través del bàner de cookies. L’interessat ha de saber que una transferència internacional de dades a un Estats Units, implica uns certs riscos per a la seva privacitat a causa de l’absència d’una decisió d’adequació i de garanties adequades que equipessin la legislació estatunidenca a l’europea, en matèria de protecció de dades.

ÚS DE COOKIES

Utilitzem cookies durant la navegació en la nostra web amb el consentiment de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador per a ser avisat de la utilització de cookies i per a evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

MESURES DE SEGURETAT APLICADES

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
Realització de còpies de seguretat periòdiques.
Control d’accés a les dades.
Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

CORRESPONSABILITAT EN EL TRACTAMENT DE DADES DEL TOUR DEL TALENT

El programa Tour del Talent està coorganitzat entre Digital Gen S.L. (TRIVU) i la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), sent tots dos corresponsables en el tractament de dades personals dels participants, de conformitat amb les operacions de tractament que realitza cadascuna.

Pot obtenir informació detallada sobre el tractament de dades en el marc del programa Tour del Talent en https://tourdeltalento.org/politica-de-privacidad/