Premiat

Premiat

Marc Schneeberger
Premi Princesa de Girona Recerca
2023
Marc Schneeberger

Per què se li ha concedit

«Per la seva brillant trajectòria i lideratge internacional, l’im-pacte de la seva investigació i les seves aportacions en el descobriment d’una nova regió del cervell clau per al balanç energètic i la plasticitat neurovascular».

Formació i trajectòria

Història

Nascut a Lloret de Mar, és llicenciat en Farmàcia i doctor en Biomedicina per la Universitat de Barcelona. Durant la seva tesi va estudiar processos cel·lulars en neurones hipotalà-miques que regulen el balanç energètic. Actualment lidera un grup de recerca a la Universitat de Yale (USA). El seu treball intenta descriure com el sistema nerviós controla el balanç energètic i el metabolisme i es comunica amb múl-tiples teixits perifèrics. Entendre millor aquests processos és fonamental per resoldre situacions patofisiològiques com l’obesitat, l’alta incidència en societats com la nostra. Tro-bar noves dianes moleculars per a tractaments que ajudin a pal·liar i controlar una malaltia tan complexa com l’obesitat (35% en societats occidentals), és una de les fites. Actualment, no hi ha cap teràpia farmacològica sense efectes secundaris capaç de combatre l’obesitat, i els ca-sos més greus només se solucionen amb processos qui-rúrgics molt invasius.

Les noves poblacions neuronals que descriu en les se-ves investigacions ja estan sent estudi per al desenvolu-pament de nous fàrmacs. Conèixer millor com el cervell controla el metabolisme energètic és essencial per poder fer front farmacològicament a aquesta malaltia i ajudar a combatre els efectes secundaris associats.

Altres guanyadors