Política de privacitat

 

1 de setembre de 2022

La FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA (FPdGI) es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i que participin en qualsevol de les seves activitats. La utilització del web i la participació en les activitats organitzades per la FPdGI implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a les webs d’altres entitats a les quals la web estigui redirigida. FPdGI no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament
FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA

NIF: G55044333

C/ Juli Garreta, 1, 1r E  17002  Girona

Email: [email protected]

Contacte del Delegat de Protecció de dades: [email protected]

 

Finalitat del tractament
Realitzar la nostra activitat consistent en el desenvolupament i foment de projectes de caràcter social, formació de la joventut i foment de la cultura.


Legitimació
Amb caràcter general serà el consentiment obtingut de l’interessat

Destinataris
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones
Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Termini de conservació de les dades
Mentre es mantingui la relació de l’interessat amb la FPdGI i durant els temps necessari per complir amb les obligacions legals.

Reclamació
Els interessats poden adreçar-se a l’AEPD per presentar la reclamació que considerin oportuna.

Informació addicional
Podeu consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Preguntes sobre privadesa”.

 

Preguntes sobre privadesa

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA
NIF: G55044333
Adreça: C/ Juli Garreta, 1, 1r E, 17002 Girona
Tel.: 972 410 410
Email: [email protected]
E-mail de contacte del Delegat de Protecció de dades: [email protected]

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La FPdGI té com a objectius la promoció, participació, desenvolupament i foment de projectes de caràcter social, en el seu sentit més ampli, així com la formació de la joventut, per facilitar-ne el millor accés al mercat de treball, en els camps de la seva activitat professional, acadèmica i de recerca, i també el foment de la cultura en les seves diverses manifestacions.

Així mateix, promociona, participa, desenvolupa i fomenta projectes de recerca, innovació i desenvolupament tecnològic, i és un fòrum de reflexió sobre els grans problemes del Segle XXI, en una societat globalitzada

La concreció d’aquests objectius es concreta als diferents programes i premis que promou i atorga la FPdGI, com són:

 Els Premis FPdGI, en el marc del programa “Generació Referents”, per a la promoció i foment de la iniciativa i l’esforç, la investigació científica i la creativitat artística, la solidaritat i el desenvolupament del talent de joves emprenedors i innovadors.
 El Premi Escola de l’Any, adreçat a centres escolars d’Espanya compromesos amb el desenvolupament del talent i la innovació educativa a favor d’una societat més justa i un món millor.
 El programa educatiu Generació Docents, que possibilita anualment que els joves participants al programa tinguin l’oportunitat de realitzar les seves pràctiques en una escola rural de referència, amb la finalitat que es converteixin en docents transformadors, amb capacitat per innovar i generar solucions als grans reptes educatius.
 El programa Expedicions Pedagògiques, que possibilita anualment que els professors participants al programa, coneguin en directe les pràctiques educatives en altres centres capdavanters en mètodes educatius, amb l’objectiu de transformar les seves aules en un espai d’estímul del coneixement i del creixement personal, creant així una xarxa d’innovació educativa.
 El programa Generació Propòsit, de lideratge amb impacte social, l’objectiu central del qual és donar suport, impulsar, acompanyar i accelerar el creixement personal i professional de joves amb propòsit, amb potencial de desenvolupament i amb voluntat de crear un futur més inclusiu i sostenible.
 El programa Generació Talent, que promou el desenvolupament professional dels joves.
 La gira Tour del Talent, que recorre diferents ciutats d’Espanya amb múltiples esdeveniments per activar el talent dels joves i connectar-los amb oportunitats de creixement personal i professional.
 Altres actes i activitats que la FPdGI realitza regularment a la seva seu.

Per això, a la FPdGI podrem tractar les seves dades per a les finalitats següents:

a) Gestionar la participació dels interessats en actes, programes i premis de la FPdGI.
Quan els participants en qualsevol d’aquests actes, programes i premis ens proporcionen les seves dades, les tractarem per gestionar l’activitat en què participin.

b) Difusió de les nostres activitats.
Normalment els actes de la FPdGI són actes públics amb transcendència social, per la qual cosa en aquests actes es realitzen fotografies i/o vídeos en què es capta la imatge, i de vegades la veu, dels participants, per tal de fer-ne difusió i promoció als mitjans de comunicació que la FPdGI consideri adequats, per la qual cosa la imatge/veu dels interessats que participin en aquests actes podran ser tractats també amb aquesta finalitat.

c) Gestionar l’accés i seguretat dels nostres actes.
També, depenent de les personalitats públiques que accedeixin als actes de la FPdGI, les dades dels participants es tractaran per gestionar el control de l’accés a l’acte en qüestió i la seguretat de les persones que hi assisteixin.

d) Realitzar enquestes de satisfacció.
En alguns casos, també farem servir les dades per enviar als interessats una enquesta de satisfacció sobre l’acte o activitat en què hagin participat.

e) Contestar les consultes que ens fan.
Si un interessat es posa en contacte amb la FPdGI mitjançant el formulari de contacte de la nostra web o ens sol·licita informació per qualsevol altre mitjà, tractarem les seves dades per gestionar la seva consulta.

f) Informar sobre les nostres activitats.
També podrem utilitzar les seves dades per informar-lo sobre les nostres activitats.

g) Gestionar les denúncies rebudes mitjançant la Bústia Ètica de la Fundació.
En cas que ens enviïn una comunicació mitjançant la nostra Bústia Ètica, tractarem les dades que ens subministrin per investigar i tramitar la denúncia presentada.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Les causes de legitimació per tractar les dades per a les finalitats establertes a l’apartat anterior són les següents:

a) Gestionar la participació dels interessats en actes, programes i premis de la FPdGI. En aquest cas la legitimació serà el consentiment de l’interessat.

b) Difusió de les nostres activitats. La base legal variarà en funció del tipus d’imatges que siguin objecte de difusió:

• Les imatges i els vídeos corresponents a plànols generals tenen com a legitimació l’interès legítim de la FPdGI en la difusió i promoció de les seves activitats, per potenciar-ne la seva imatge i la dels col·laboradors, així com per a impulsar la consecució dels objectius de la FPdGI.

• Quan es tracta d’imatges i vídeos en què es captin plànols en què es pugui reconèixer directament els participants, la legitimació del tractament de la imatge i la veu tindrà la base legal en el consentiment que aquests prestin en assistir a l’acte. En el cas dels menors de 14 anys, aquest consentiment s’obtindrà dels seus representants legals.

c) Gestionar l’accés i la seguretat dels nostres actes. La legitimació d’aquest tractament serà l’interès legítim de la FPdGI de controlar la seguretat en el desenvolupament dels actes que organitza.

d) Realitzar enquestes de satisfacció. En aquest supòsit la legitimació serà l’interès legítim de la FPdGI a conèixer l’opinió i el grau de satisfacció dels assistents a les activitats que duu a terme, amb l’objectiu de dur-ne a terme un procés de millora constant.

e) Contestar les consultes que ens fan. També en aquest cas la legitimació serà el consentiment de l’interessat.

f) Informar sobre les nostres activitat. Novament la legitimació serà el consentiment de l’interessat.

g) Gestionar les denúncies rebudes mitjançant la Bústia Ètica de la fundació. La legitimació d’aquest tractament és el compliment d’obligacions legals i l’interès públic del compliment del Codi Ètic de la FPdGI o de qualsevol altra normativa interna, així com de les normes legals que els siguin aplicables, per part dels seus empleats, proveïdors o tercers que es relacionin amb ella.

Pel que fa a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del representant legal del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho comunicarà tan aviat com en tingui coneixement.

Quines dades tractem?

 Quan es subscrigui al nostre butlletí tractarem la dada corresponent a:
• La seva adreça electrònica.

 Quan contacti amb la FPdGI sol·licitant informació tractarem les dades següents:
• Dades identificatives
• Adreça electrònica

 Quan participi en actes, programes o premis de la FPdGI tractarem les dades següents:
• Número de DNI/NIE/Passaport
• Nom
• Cognoms
• Gènere
• Data de naixement
• País de naixement
• Idioma
• Telèfon mòbil
• Telèfon fix
• Correu electrònic
• País
• Direcció
• Xarxes Socials
• Pàgina web
• Blog personal
• Imatge
• Dades acadèmiques
• Dades professionals
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder participar a l’activitat o programa en què es sol·licitin.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la gestió de la nostra activitat.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre participi en les nostres activitats o en vulgui rebre informació, i després, durant els terminis establerts per complir les nostres obligacions legals, de conformitat amb la legislació aplicable, especialment la comptable i fiscal.

La imatge o veu en què aparegui al material audiovisual serà conservada mentre l’interessat no manifesti la seva oposició al tractament o retiri el seu consentiment.

Les dades obtingudes mitjançant la Bústia Ètica es conservaran durant tres mesos, sense perjudici del tractament per un termini superior, quan sigui necessari per a la investigació i depuració de responsabilitats derivades d’una denúncia presentada.
 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

En el cas d’actes de la FPdGI en què participin membres de La Casa de S.M. el Rey, les dades dels participants es comunicaran a La Casa de S.M. el Rey per controlar la seguretat de l’acte. Així mateix, les imatges captades en aquests actes també seran cedides a La Casa de S.M. el Rey per tal que aquesta pugui fer-ne difusió als seus canals de comunicació, web i a les xarxes socials que utilitzi.

Quan la FPdGI faci difusió d’imatges dels seus actes i activitats, les imatges podran ser visualitzades per les persones que accedeixin a les informacions publicades on aparegui la imatge/veu de l’interessat.

Excepte en els casos anteriorment descrits, les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 En el cas que estiguem tractant les seves dades en base al seu consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment, encara que la retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.
 Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar.
 Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control competent, que a Espanya serà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 Com pot exercir els seus drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o electrònica: FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA, C/ Juli Garreta, 1, 1r E – 17002 GIRONA o al correu electrònic [email protected]

Si ho desitja pot utilitzar els formularis que a aquest efecte podrà trobar a:
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

Realitzem transferències internacionals de dades?

En la prestació dels nostres serveis ens valem d’una empresa auxiliar per a l’enviament de comunicacions informatives que es troba al Canadà, per la qual cosa la transmissió internacional de dades està emparada a la Decisió 2002/2/CE de la Comissió, de 20 de desembre de 2001, respecte de les entitats subjectes a l’àmbit d’aplicació de la llei canadenca de protecció de dades.

De la mateixa manera l’informem que algunes pàgines de la nostra web tenen habilitats els serveis de Google Analytics, prestats per Google LLC., amb seu als Estats Units. La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquesta eina implica la transferència internacional de dades, de tipus analític i tècnic, sempre que hagi acceptat a l’inici de la navegació l’habilitació d’aquestes cookies a través del banner de cookies. L’interessat ha de saber que una transferència internacional de dades als Estats Units implica certs riscos per a la seva privadesa, a causa de l’absència d’una decisió d’adequació i de garanties adequades que equiparin la legislació nord-americana a l’europea, en matèria de protecció de dades.

Fem servir cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.
L’usuari pot configurar el navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l’ús. Si us plau, visiteu la nostra política de cookies.

 Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:
 Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 Control d’accés a les dades.
 Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Tour del Talent
Corresponsabilitat en el tractament de dades

El programa Tour del Talent està coorganitzat entre Digital Gen SL (TRIVU) i la Fundació Princesa de Girona (FPdGI), tots dos som corresponsables en el tractament de dades personals dels participants, de conformitat amb les operacions de tractament que realitza cadascun.

Podeu obtenir informació detallada sobre el tractament de dades en el marc del programa Tour del Talent a https://tourdeltalento.org/politica-de-privacidad/