INSCRIU-TE! Nou programa de desenvolupament professional per a futurs docents
abril 22, 2020
Obertes les inscripcions fins al 5 de juny per participar en aquest projecte singular que inclou pràctiques curriculars finançades d'últim curs i la realització del treball final de grau en centres rurals de referència. Una experiència única d'aprenentatge que promou la mobilitat territorial dels participants, formació prèvia d'alt nivell i acompanyament tutorial de la universitat al costat de docents especialitzats.

www.generaciondocentes.org

INSCRIPCIÓ OBERTA FINS AL 5 DE JUNY

Oferim sessions informatives online. Més informació aquí

La Fundació Princesa de Girona manté oberta fins al proper 5 de juny la convocatòria de places per «Generació docents», un programa dirigit a estudiants del Grau d’Educació Infantil i/o Primària que promou el seu desenvolupament professional. Aquest projecte seleccionarà anualment a 30 joves perquè realitzin les seves pràctiques curriculars i el seu treball final de grau en una escola rural de referència, amb la finalitat que esdevinguin docents transformadors, amb capacitat per innovar i generar solucions als grans reptes educatius. En aquesta primera edició, les pràctiques es realitzaran a Aragó, Extremadura i Galícia. Aquest projecte, a més, promou la mobilitat territorial dels inscrits: les pràctiques han de desenvolupar-se en una comunitat autònoma diferent de la de residència i / o naixement.

La convocatòria oberta és per a joves estudiants (menors de 25 anys en el moment de fer la sol·licitud) del Grau d’Educació Infantil i/o Primària de qualsevol universitat espanyola, que realitzaran les seves pràctiques i el seu treball de fi de grau en un període de 4 mesos compresos entre gener i desembre de 2021, coincidint amb el seu últim curs del grau.

La Fundació finança la mobilitat dels seleccionats entre comunitats autònomes i col·labora amb universitats de tot el país en el reconeixement acadèmic d’aquestes pràctiques curriculars, que compten a més amb l’acompanyament de diversos tutors especialitzats. 

Què ofereix «Generació docents»?

 • Una estada de quatre mesos en una escola rural de referència, on aprendre en un entorn on la baixa ràtio afavoreix l’experimentació i la pedagogia activa.
 • Una ajuda econòmica de fins a 3.000 euros per sufragar les despeses de desplaçament i l’allotjament en una comunitat autònoma diferent de la de residència.
 • Participació en  jornades experiencials i formatives prèvies al pràcticum, que permetrà als joves estudiants sumar-se a una comunitat activa d’aprenentatge.
 • Suport per al desenvolupament del treball de final de grau a través del programa.
 • Acompanyament tutorial de la universitat al costat de dos docents especialitzats durant les pràctiques.
 • Coneixement de la realitat socioeducativa d’un altre territori.

Una comissió tècnica d’experts serà l’encarregada de realitzar una preselecció de candidats, que realitzaran entrevistes personalitzades i podran participar en una jornada d’avaluació basada en tallers.

Els 30 participants finalistes faran una formació inicial, tallers i sessions de treball col·laboratiu, abans d’incorporar-se a un dels centres rurals del programa per desenvolupar les seves pràctiques curriculars de quatre mesos, entre gener i desembre 2021.

Aposta per la formació de docents
Després d’anys d’experiència en la formació de docents centrada en el desenvolupament de la competència emprenedora i l’aprenentatge basat en projectes, la Fundació Princesa de Girona centra ara l’activitat de la seva àrea educativa en els futurs docents a través d’aquest projecte innovador que, a més, posa en valor els beneficis de l’escola rural, caracteritzada per la seva baixa ràtio d’alumnes, el valor pedagògic de l’aula multigrau i una personalització eficaç de l’aprenentatge. «Generació docents», a més, s’alinea amb els requisits del sector i la demanda del sistema educatiu de promoure pràctiques tutelades abans d’incorporar-se a la professió.

Més informació: https://generaciondocentes.org/ca/

www.generaciondocentes.org

INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 5 DE JUNIO

Ofrecemos sesiones informativas online. Más información aquí

La Fundación Princesa de Girona mantiene abierta hasta el próximo 5 de junio la convocatoria de plazas para «Generación docentes», un programa dirigido a estudiantes del Grado de Educación Infantil y/o Primaria que promueve su desarrollo profesional. Este proyecto seleccionará anualmente a 30 jóvenes para que realicen sus prácticas curriculares y su trabajo fin de grado en una escuela rural de referencia, con la finalidad de que se conviertan en docentes transformadores, con capacidad para innovar y generar soluciones a los grandes retos educativos. En esta primera edición, las prácticas se realizarán en Aragón, Extremadura y Galicia. Este proyecto, además, promueve la movilidad territorial de los inscritos: las prácticas deben desarrollarse en una comunidad autónoma diferente a la de residencia y/o nacimiento.

La convocatoria abierta es para jóvenes estudiantes (menores de 25 años en el momento de realizar su solicitud) del Grado Educación Infantil y/o Primaria de cualquier universidad española, que realizarán sus prácticas y su trabajo de fin de grado en un período de 4 meses comprendidos entre enero y diciembre de 2021, coincidiendo con su último curso del grado

La Fundación financia la movilidad de los seleccionados entre comunidades autónomas y colabora con universidades de todo el país en el reconocimiento académico de estas prácticas curriculares, que cuentan además con el acompañamiento de varios tutores especializados.

¿Qué ofrece «Generación Docentes»?

 • Una estancia de cuatro meses en una escuela rural de referencia, donde aprender en un entorno donde la baja ratio favorece la experimentación y la pedagogía activa.
 • Una ayuda económica de hasta 3.000 euros para sufragar los gastos de desplazamiento y el alojamiento en una comunidad autónoma diferente a la de residencia.
 • Participación en jornadas experienciales y formativas previas al practicum, que permitirá a los jóvenes estudiantes sumarse a una comunidad activa de aprendizaje.
 • Apoyo para el desarrollo del trabajo de fin de grado a través del programa.
 • Acompañamiento tutorial de la universidad junto a dos docentes especializados durante las prácticas.
 • Conocimiento de la realidad socioeducativa de otro territorio.

Una comisión técnica de expertos será la encargada de realizar una preselección de candidatos, que realizarán entrevistas personalizadas y podrán participar en una jornada de evaluación basada en talleres.

Los 30 participantes finalistas realizarán una formación inicial, talleres y sesiones de trabajo colaborativo, antes de incorporarse a uno de los centros rurales del programa para desarrollar sus prácticas curriculares de cuatro meses, entre enero y diciembre 2021.

Apuesta por la formación de docentes
Tras años de experiencia en la formación de docentes centrada en el desarrollo de la competencia emprendedora y el aprendizaje basado en proyectos, la Fundación Princesa de Girona centra ahora la actividad de su área educativa en los futuros docentes a través de este proyecto innovador que, además, pone en valor los beneficios de la escuela rural, caracterizada por su baja ratio de alumnos, el valor pedagógico del aula multigrado y una personalización eficaz del aprendizaje.

«Generación docentes», además, se alinea con los requisitos del sector y la demanda del sistema educativo de promover prácticas tuteladas antes de incorporarse a la profesión.